Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Kaleb TEC s.r.o., IČO 05712831, se sídlem Renneská 384/3, Štýřice, 639 00 Brno (dále též „Správce“) chrání veškeré poskytnuté osobní údaje před zneužitím a zpracovává je v souladu s platnou legislativou. Tento dokument obsahuje informace o tom, jaké údaje Správce o fyzických osobách, které nejsou jeho členy, zpracovává, pro jaké účely, komu je možné je předávat a jaká mají tyto osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva. Správce je možné též kontaktovat na emailové adrese in**@ka***.cz.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

 1. Identifikační a kontaktní údaje – jméno, příjmení, titul, pracovní pozici, telefon, e-mailovou adresu, vaši podnikovou adresu a vaše podnikové kontakty, příp. další údaje, které Správci poskytne vy, jako subjekt údajů.
 2. Záznamy – fotografie a audiovizuální záznamy

K jakému účelu a z jakého právního důvodu jsou osobní údaje zpracovávány

Vaše osobní údaje budeme používat jen tehdy, pokud je to zákonem povoleno, tedy na těchto právních základech:

 1. Souhlas – tehdy, pokud jste nám poskytli souhlas s používáním vašich osobních údajů k účelu/účelům, ke kterým je hodláme používat.
 2. Plnění smluvního vztahu – plnění smluvního vztahu, který jsme s vámi uzavřeli nebo abychom podnikli kroky potřebné k uzavření smluvního vztahu.
 3. Oprávněný zájem – je-li to nezbytné pro řízení a správu našeho podnikání, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby a produkty.
 4. Povinnosti dané zákonem – vaše údaje zpracováváme tehdy a v takové míře, aby byly splněny zákonné nebo regulační povinnosti, kterým podléháme.

Vaše osobní údaje zpracováváme a hodláme používat k účelům, které jsou zde uvedeny: k registraci vás jako nového zákazníka nebo dodavatele, k nabídnutí, zpracování a dodání produktů nebo služeb, k vyžádání nabídky nebo nákupu produktů či služeb od vás, k poskytování informací, které si od nás vyžádáte, k poskytování servisu a oprav, k vyžádání servisu a oprav, ke správě vztahu s vámi jako vztahů se zákazníky, k poskytování informací, které by vás podle našeho posouzení mohli o našich produktech a službách zajímat, k dokumentování akcí pro vnitřní potřebu Správce, k poskytování a zkvalitňování služeb při používání našich internetových prezentací včetně webových stránek.

Získávání a předávání osobních údajů

Všechny osobní údaje Správce zpracovává pro vymezené účely, určuje prostředky zpracování a odpovídá za řádné zabezpečení osobních údajů. Konkrétní činnosti zpracování provádějí oprávněné osoby, které k tomu byly Správcem pověřeny. Správce předává osobní údaje třetím stranám, jen pokud mu to ukládá právní předpis. Osobní údaje může Správce ukládat tak dlouho, dokud má na jejich uložení oprávněný zájem a tento zájem nepřevažuje nad zájmem subjektu, aby se v ukládání jeho osobních údajů dále nepokračovalo. Pokud zájem subjektu na nepokračování ukládání dat nepřevažuje nad zájmem Správce, může toto ukládání pokračovat, pokud je to v souladu se zákonnými předpisy.

Práva osob při zpracování jejich osobních údajů

 1. Právo na přístup – právo vědět jaké údaje jsou zpracovávány, po jakou dobu, jak jsou osobní údaje získávány, kdo je zpracovává a komu jsou předávány.
 2. Právo na opravu – právo požadovat opravu či doplnění osobních údajů.
 3. Právo na výmaz – právo požadovat výmaz v případě, že osobní údaje byly poskytnuty na základě souhlasu, který je odvolán, nebo je Správce nepotřebuje a současně neexistuje jiný oprávněný důvod či právní povinnost Správce, aby byly zachovány. V případě, že nebude této žádosti ze strany Správce vyhověno, odmítnutí musí být odůvodněno a proti tomuto rozhodnutí lze podat námitku.
 4. Právo na omezení zpracování – právo požadovat, aby osobní údaje nebyly po určitou dobu předmětem dalších operací zpracování, např. když je popřena přesnost osobních údajů, není vyjasněný právní základ zpracování, údaje již nejsou potřebné pro stanovený účel, toliko pro výkon nebo obhajobu právních nároků, je vznesena námitka zpracování apod.
 5. Právo vznést námitku proti zpracování – v případě podezření, že osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů Správce, jsou zpracovávány v rozporu se zájmy subjektu údajů či právním předpisem.
 6. Právo podat stížnost – uplatněním výše uvedených práv není dotčeno právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě podezření, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. (www.uoou.cz)