VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společností Kaleb TEC s.r.o., IČ: 05712831, Renneská 3, 639 00 Brno, Česká republika

1. Obecná ustanovení
1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují obecná ujednání ohledně realizace jednotlivých smluv o dílo, které uzavírá společnost Kaleb TEC s.r.o. jako Zhotovitel, a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce. Tyto VOP se vztahují i na případy, kdy předmětem smlouvy (nebo pouze částí předmětu smlouvy) ze strany společnosti Kaleb TEC s.r.o. je dodávka zboží či materiálů vyrobených jinými osobami a smluvní vztah by bylo možné posoudit jako kupní smlouvu a Zhotovitel vystupuje v těchto smluvních vztazích jako prodávající.
1.2.
Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná nabídka či smlouva o dílo (dále jen „nabídka“ či „smlouva“). Tyto VOP se použijí podpůrně, tedy s výjimkou případů, kdy ze samotné smlouvy o dílo vyplývá
odlišná úprava práv a povinností stran.
2.
Nabídka (uzavření smlouvy)
2.1.
Návrh na uzavření smlouvy může mít formu nabídky. Doručená nabídka druhé smluvní straně je návrhem na uzavření smlouvy. Nabídka musí být písemná, doručena druhé straně prostřednictvím pošty, emailu, faxu nebo fyzickým předáním osobě oprávněné
jednat za Zhotovitele. V případě elektronické komunikace prostřednictvím emailu se obě strany zavazují použít při odeslání/doručení emailovou adresu info@kaleb.cz nebo adresu statutárního zástupce firmy oprávněného uzavírat smluvní závazky. Obsah sdělení odeslaných/doručených na jinou adresu/z jiné adresy nejsou pro strany závazné.
2.2.
Objednatel bere na vědomí, že přijetím nabídky nebo akceptací skutečnosti, že Zhotovitel zahájí provádění Díla, stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP.
2.3.
Smluvní vztah, resp. smlouva, vzniká v okamžiku bezvýhradné akceptace nabídky Objednatelem doručené Zhotoviteli zpět způsobem dle odst. 2.1. a potvrzené Objednatelem jeho podpisem, nebo jeho podpisem a otiskem razítka, a to ve lhůtě uvedené v nabídce. Pokud Objednatel neakceptuje nabídku bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká. V případě, že Objednatel připojí k nabídce, resp. návrhu smlouvy, své protinávrhy, vzniká smluvní vztah až v okamžiku potvrzení těchto protinávrhů Zhotovitelem. Pokud Objednatel akceptuje, že Zhotovitel započne s plněním Díla, má se za to, že nabídku bezvýhradně akceptoval.
2.4.
Smlouva je uzavřena také tehdy, dojde-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem k ústnímu (např. i telefonickému) jednání o nabídce a její následné realizaci nebo ke konkludentnímu uzavření smlouvy, čímž Objednatel stvrzuje svůj souhlas s použitím a obsahem těchto VOP. V těchto případech se Objednatel a Zhotovitel zavazují takové ústní nebo konkludentní uzavření smlouvy ve lhůtě do 30. kalendářních dní stvrdit písemně jakýmkoliv způsobem dle odst. 2.1. a 2.3. toho článku VOP. Pokud tak Objednatel neučiní, může Zhotovitel přerušit provádění a dodávku Díla a není povinen Dílo dokončit.
3.
Předmět smlouvy a provádění díla, změny smlouvy
3.1.
Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených ve smlouvě Dílo a tomu odpovídající závazek Objednatele řádně a včas dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu.
3.2.
Dojde–li při provádění Díla ke zjištění, že na předmětu Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla jsou třeba provést další práce nebo dodat další věci určené pro provedení Díla v nabídce nebo ve smlouvě o dílo neuvedené, dojde mezi stranami k jednání o změně a doplnění předmětu Díla, event. bude o takovém rozšířeném předmětu Díla sjednán dodatek ke smlouvě nebo bude uzavřena nová smlouva. Za písemnou změnu smlouvy týkající se předmětu Díla se také považuje, když Zhotovitel dle návrhu Objednatele rozšířený nebo změněný předmět Díla provede nebo dodá další věci určené k provedení Díla, tyto práce a věci uvede v zakázkovém listu při
dokončení díla, který bude potvrzen všemi účastníky smlouvy. Odstavce 4.2. a 4.4. VOP se použijí přiměřeně.
3.3.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele v rámci provádění Díla, sdělit mu charakter těchto nedostatků a dohodnout se s Objednatelem buď na dodání náhradních či
alternativních věcí nebo navrhnout Objednateli alternativní způsob provádění. V tomto případě se lhůty k provádění Díla adekvátně prodlužují. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla nebo za nemožnost dokončení Díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny
od Objednatele, jestliže tento na jejich použití při provádění Díla písemně či ústně trval.
3.4.
Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli takové podmínky, aby Zhotovitel mohl provádět Dílo, zvláště je povinen zajistit pro Zhotovitele přístup k opravovanému zařízení (předmětu Díla), vstup a vjezd do místa, kde se opravované zařízení nachází, a dále poskytnout nebo zapůjčit podklady nutné pro provedení Díla. V případě nesplnění této povinnosti se přiměřeně o tuto dobu posune termín dokončení díla a Zhotovitel se nedostane do prodlení a neodpovídá za žádné škody způsobené porušením uvedené povinnosti Objednatele.
3.5.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v přiměřené době s přihlédnutím k povaze Díla, zejména s přihlédnutím ke skutečně zjištěnému stavu věci, na které je prováděn předmět Díla, po jeho rozebrání a posouzení nutnosti opravy jednotlivých jeho komponentů a v závislosti na termínu dodávek věcí určených k provedení Díla od jejich výrobců nebo jejich dalších dodavatelů.
Zhotovitel se nedostane do prodlení s provedením Díla, prokáže-li, že prodlení s provedením a dokončením Díla vzniklo v souvislosti s jednáním výrobců a dodavatelů věcí určených k provedení Díla. Termín provedení díla je závislý na kapacitních
možnostech Zhotovitele a dostupnosti náhradních dílů jejich výrobců nebo jejich dalších dodavatelů. Pokud Zhotovitel stanoví termíny pro provedení a dokončení Díla, tyto mají pouze informativní charakter a Zhotovitel neodpovídá za případné prodlení
způsobené okolnostmi, které nemůže sám ovlivnit a které spočívají a závisí na dodávkách smluvních partnerů Zhotovitele nebo jejich dodavatelů, jejich kapacitních možnostech, nebo na výrobcích jednotlivých komponentů, které mají být použity pro Dílo.
Zhotovitel však vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby bylo Dílo zhotoveno a dokončeno v termínech, které oznámil. Zhotovitel může provést i dílčí dodávky a Objednatel je povinen tyto přijmout. V případě překážek nebo přerušení obchodní činnosti
Zhotovitele z důvodů zásahu vyšší moci nebo z jiného důvodu mimo kontrolu a vliv Zhotovitele, k nimž patří zejména např. stávky nebo jiné pracovní spory, požáry, záplavy, nukleární havárie, zemětřesení, bouře, nehody, nedostatek pracovních sil,
materiálů anebo paliva, přetížení letišť či přístavů, popř. jiné dopravní problémy, válka, jednání (jakož i nečinnost) některého úřadu, činy veřejných nepřátel, gangů či vzbouřenců, sabotáž, anebo v případě překážek nebo přerušení obchodní činnosti
smluvního partnera Zhotovitele z jakéhokoli takového důvodu, mohou být dodávky podle již uzavřené smlouvy po dobu trvání takového přerušení zcela, popř. částečně pozastaveny. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu na zisku nebo za vznik přímých,
nepřímých či následných škod, které byly způsobeny okolnostmi uvedenými v tomto odstavci 3.5. VOP a tyto okolnosti rovněž nemají a nebudou mít vliv na cenu Díla.
3.6.
V případě zjištění existence skrytých vad nebo skrytých překážek je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tyto oznámit Objednateli, sdělit jejich závažnost a charakter a navrhnout alternativní řešení. V tomto případě se lhůty k provádění Díla prodlužují.
3.7.
Výhrada vlastnického práva. Vlastnické právo k Dílu, zejména k věcem určených k provedení Díla dodávaných Zhotovitelem, přechází na Objednatele úplným zaplacení ceny Díla včetně ceny dodaných věcí.
3.8.
S ohledem na zajištění bezpečnosti práce a nutnost dodržení technologických postupů jsou na servisní zásah zpravidla vysílání dva technici
3.9.
Není-li dohodnuto jinak, pro případ přepravy zboží k Objednateli je platná dodací doložka Incoterms EXW (ze závodu).
4.
Předání a převzetí díla 4.1.
O předání a převzetí Díla bude stranami smlouvy sepsán předávací protokol s tím, že předání Díla může Zhotovitel odepřít až do uhrazení faktury splatné před dokončením Díla. V tomto případě nevzniká prodlení na straně Zhotovitele a Zhotovitel neodpovídá
ze případné škody Objednateli. Objednatel převezme předmět Díla i v případě, že Dílo vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící jeho užívání a dosahování požadovaných výkonových parametrů, čímž se Dílo považuje za dokončené. Tyto vady a nedodělky budou v rámci předání sepsány v předávacím protokolu s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. Odstranění těchto požadavků provede Zhotovitel na vlastní náklady. Výskyt drobných vad a nedodělků na Díle nebránící jeho řádnému užívání nemá vliv na oprávnění zhotovitele vystavit konečnou fakturu a na jeho nárok na zaplacení ceny Díla.
4.2.
Objednatel je povinen osobně se zúčastnit předání a převzetí Díla, o jehož termínu bude Zhotovitel objednatele informovat, a pokud dojde k předání a převzetí Díla tuto skutečnost řádně stvrdit v předávacím protokolu. Nepřevezme–li Objednatel Dílo
za situace, kdy je toto Zhotovitelem dokončeno a připraveno k předání nebo odepře jeho převzetí, považuje se toto za převzaté Objednatelem v den, kdy tento jeho převzetí svým jednáním či pasivitou zmařil.
4.3.
Objednatel je oprávněn odepřít převzetí Díla pouze v případě zjištění takových vad a nedodělků, které brání Objednateli v užívání předmětu Díla. Smluvní strany prohlašují, že považují Dílo za vadné, pokud by jeho provedení neodpovídající jeho specifikaci bránilo v jeho užívání, tak jak to odpovídá běžnému užívání takového strojního zařízení.
4.4.
Za předání Díla se taktéž považuje okamžik, kdy Zhotovitel i Objednatel podpisem, nebo podpisem a otiskem razítka, potvrdí na zakázkovém listu soupis provedených prací a dodaných věcí určených k provedení Díla. Potvrzením zakázkového listu obě strany stvrzují řádné provedení Díla ve sjednaném rozsahu. Zakázkový list má v dispozici Zhotovitel a uvádí do něj soupis provedených prací a dodaných materiálů a věcí určených k provedení Díla. V případech uvedených v odst. 4.2. k předání Díla postačí, podepíše-li zakázkový list nebo předávací protokol pouze Zhotovitel a uvede v něm okolnost, pro kterou Objednatel tento nepodepsal.
4.5.
Není-li sjednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení příslušné dílčí části ceny Díla po splnění takové dílčí dodávky.
5.
Cena díla a platební podmínky 5.1.
Cena je sjednána odhadem a to dle prvotního popisu poruchy zákazníkem, jelikož nelze při uzavření smlouvy, resp. akceptaci nabídky, sjednat pevnou částkou z důvodu nemožnosti zjištění potřeby všech prací a jejich časové náročnosti z důvodu
nemožnosti předvídatelnosti všech možných závad na předmětu Díla před zahájením provádění Díla. Za podstatné překročení ceny Díla se považuje její zvýšení o více než 25% a v případě podstatného překročení je na to Zhotovitel povinen Objednatele
bez zbytečného prodlení písemně či ústně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu. Konečná cena Díla bude počítána dle skutečně provedené práce a dodaných náhradních dílů po realizaci Díla.
5.2.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů v době plnění. V ceně rovněž nejsou zahrnuty další náklady dle všeobecného servisního ceníku (čas strávený na cestě, práce realizovaná mimo běžné pracovní dny,
minimální rozsah servisního zásahu apod.) a náklady na dopravu za vozidlo, a tyto budou účtovány dle skutečně ujetého počtu km a skutečných nákladů.
5.3.
V případě, že nastane situace uvedená v odst. 3.2. čl. III a Zhotovitel při provádění díla zjistí potřebu jiných prací a potřebu opravy nebo dodání jiných částí věcí určených pro předmět Díla (jako např. oprav stroje nebo výskyt dalších vad na opravovaném stroji, atd.), sdělí Objednateli jejich předpokládanou cenu a v rámci jednání o změně předmětu Díla dojde mezi stranami k dohodě o změně ceny Díla. Do doby dosažení dohody o změně předmětu a ceny Díla je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o tuto dobu se nedostane do prodlení.
5.4.
Pokud nelze provést předmět Díla a odstranit závadu z důvodu technologických nebo provozních překážek na straně Objednatele, je účtována minimální sazba zahrnující náklady na dopravu a sazba za servisní práci dle skutečného času, který pracovníci Zhotovitele stráví na cestě a výkonem práce u Zhotovitele či Objednatele.
5.5.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na platbách ceny Díla tak, že platbu za materiál (tj. věci určené k provádění Díla) dodaný Zhotovitelem může Zhotovitel požadovat na základě faktury vystavené ihned po jeho dodání, splatné do 14 dnů od vystavení.
Konečná faktura s vyčíslením zbývající celkové sumy s připočtením skutečných nákladů bude vystavena po dokončení Díla se splatností faktury do 14 dnů od vystavení, s přihlédnutím ke znění čl. IV.
5.6.
Zhotovitel bude účtovat dle nabídky nebo vznikne-li pochybnost, dle aktuálního ceníku servisních sazeb, který Zhotovitel zašle Objednateli na jeho vyžádání.
5.7.
Zhotovitel je oprávněn provádění Díla přerušit po dobu, kdy bude Objednatel v prodlení s úhradou již splatných jakýchkoliv pohledávek Zhotovitele. O tuto dobu se prodlužuje termín provedení Díla. Termín provedení Díla se rovněž prodlužuje o dobu, kdy Zhotovitel nemohl Dílo provádět z důvodů nastalých na straně Objednatele, nebo z důvodů, které vznikly nezávisle na vůli Zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.
5.8.
Prodlení s placením ceny Díla je podstatným porušením smlouvy, pro nějž je Zhotovitel oprávněn od této odstoupit. Taktéž je v tomto případě Zhotovitel oprávněn odstoupit od všech dalších smluv uzavřených s Objednatelem nebo odmítnout plnění z jiných smluv až do úplného zaplacení všech pohledávek po splatnosti včetně příslušenství.
5.9.
Je-li cena sjednaná v EUR a vznikne-li v důsledku prodlení Objednatele s jejím zaplacením Zhotoviteli škoda tím, že zaplacená částka přepočtená na Kč dle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB mezi Kč a EUR v den zaplacení je nižší než zaplacená částka přepočtená na Kč dle uvedeného kurzu mezi Kč a EUR v den splatnosti příslušné faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat od Objednatele uhrazení takto vzniklého rozdílu.
6.
Jakost, záruční podmínky, odpovědnost za vady díla a náhrada škody
6.1.
V případě, že Objednatel uhradí Zhotoviteli úplnou cenu Díla řádně a včas, poskytuje Zhotovitel záruku na jednotlivé díly následovně: 6 měsíců záruky na provedené práce a dodané díly, která počíná běžet předáním díla. V případě nehmotného plnění lze záruku uplatnit při zajištění shodných podmínek provozu zařízení jako v době provádění díla. Záruka je platná pouze v případě včasné a úplné úhrady ceny díla Objednatelem dle podmínek stanovených v těchto VOP a ve faktuře vystavené
Zhotovitelem a v případě, že Zhotovitel za Objednatelem neeviduje žádnou jinou pohledávku po splatnosti. 
6.2.
Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, k nimž došlo na základě neodborného zásahu obsluhy Objednatele. Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svůj závazek.
6.3.
V případě vady díla zjištěné v záruční době má Objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně (doporučeným dopisem, faxem, nebo elektronickou poštou), bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Zjevné vady je Objednatel povinen oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů, skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Od okamžiku zjištění vady do posouzení oprávněnosti reklamace, nebo do doby vyřízení reklamace, nesmí Objednatel činit ničeho, co by mělo za následek zhoršení stavu díla. Zhotovitel se zavazuje vady
odstranit bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k charakteru vady, dostupnosti náhradních dílů a reakci dodavatele náhradních dílů, nebo technologickým a provozním podmínkám Objednatele.
6.4.
Objednateli nevznikají žádné nároky a Zhotovitel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v souvislosti s nevhodným použitím opravovaného strojního zařízení Objednatelem nebo osobou jednajícím na jeho pokyn, dále za škody, které byly
způsobeny použitím podkladů a materiálů převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost Objednatele upozornil, ale ten na jejich použití přesto trval, dále za škody a
výdaje vzniklé vadou jakéhokoliv výrobku nebo vyráběného nebo sestaveného systému nebo prvku, které Zhotovitel objednal i u jiného dodavatele za účelem provedení Díla, nebo tím, že tyto výrobky a systémy nesplňují požadavky deklarované výrobcem a neodpovídají písemné dokumentaci, na kterou se případně Zhotovitel odvolal při provádění Díla, dále za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl Zhotovitel zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by Objednatel mohl oprávněně požadovat, a dále za škody a prodlení způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud by měli vliv na průběh provádění Díla. Z události vyšší moci považují strany stávku, výluku, válka, požár, vyhlášená kalamita, apod.
6.5.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se mimo jiné považují ty skutečnosti, které spočívají na straně smluvních partnerů Zhotovitele, zejména těch, kteří dodávají náhradních díly strojních komponentů, u nichž dochází k provedení části Díla, resp.
kteří části Díla dodávají, a které vznikly nezávisle na vůli Zhotovitele.
6.6.
Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti Zhotovitele bylo způsobeno jednáním Objednatele nebo nedostatkem jeho součinnosti, ke které byl povinen. Objednatel je povinen Zhotoviteli sdělit všechny podstatné skutečnosti k
provedení Díla, zejména rozsah závady nebo poškození, které Objednatel zjistil, zda bylo strojní zařízení po dobu zjištění závady používáno, jakým způsobem se závada projevuje, atd.
7.
Sankce
7.1.
V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla nebo jeho části uhradí Zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny Díla, maximálně však 5% celkové ceny Díla.
7.2.
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebo jeho předáním uhradí Objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny Díla, maximálně však 5% celkové ceny Díla.
8.
Ostatní
8.1.
V případě vzniku soudního sporu bude ve věci rozhodovat Okresní soud v Brně nebo Krajský soud v Brně.
8.2.
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mají vztah k obchodním případům, které smluvní strany uzavírají.
8.3.
Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu, který mezi stranami vznikl, se řídí hmotným právem České republiky a strany budou postupovat i dle procesních předpisů České republiky.